Long Nguyễn Văn

75 bài viết
"Be a lifelong student: the more you learn, the more you earn and more self-confidence you will have" - (Brian Tracy). With this famous quote in mind, I have always kept learning to enhance my medical knowledge and provide the most accurate information for readers in an understandable way. "Be a lifelong student: the more you learn, the more you earn and more self-confidence you will have" - (Brian Tracy). Đúng như ý nghĩa của lời trích dẫn này, tôi vẫn luôn tiếp tục tìm tòi, học hỏi nhằm mục đích mở rộng kiến thức y khoa của bản thân cũng như đem đến những thông tin chính xác nhất cho độc giả một cách thật dễ hiểu.