Xác nhận của Docosan

Docosan's Confirmation

Dịch Vụ Y Tế Từ Xa là việc cung cấp dịch vụ y tế bằng cách tương tác trực tuyến thông qua video giữa phòng khám và bệnh nhân. Dịch vụ này có thể bao gồm tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, kê đơn thuốc, gửi tài liệu hướng dẫn bệnh nhân hoặc các dịch vụ y tế khác.

Telemedicine means the medical service using interaction between a clinic and a patient via online video. This service may include teleconsultation, telehealth, prescription, providing instruction materials or other medical services to patients.

 1. Lợi ích tiềm năng của dịch vụ y tế từ xa:
 2. Potential pros of telemedicine:

  • Tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế từ khắp các phòng khám trong khu vực;
  • To strengthen access to every medical services in local zones;

  • Tiết kiệm thời gian đi lại và thời gian chờ khám bệnh;
  • To save traveling time and pending time for medical examination;

  • Hạn chế được rủi ro lây nhiễm Covid-19 và các bệnh truyền nhiễm khác.
  • To mitigate the risks of Covid-19 infection and other infectious diseases.

 3. Những rủi ro tiềm tàng của dịch vụ y tế từ xa:
 4. Potential cons of telemedicine:

  • Kết nối video có thể không ổn định trong quá trình tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa;
  • Connection may be unstable during the process;

  • Bệnh nhân có thể được yêu cầu đến Phòng khám nếu thông tin thu được qua việc khám từ xa không đủ để chẩn đoán.
  • Patient may be required to pay a visit to the Clinic if the information obtained through telemedicine is not sufficient to make a diagnosis.

Xác nhận của bệnh nhân/người giám hộ bệnh nhân

Confirmation of Patient/Patient's Guardian

Tôi hiểu rằng:

I understand that:

 • Tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa được thực hiện thông qua kết nối video trực tuyến, khi đó bác sĩ có thể nhìn thấy hình ảnh của tôi trên màn hình và nghe được giọng nói của tôi nhưng không thể thăm khám trực tiếp cho tôi, nên việc khám bệnh theo hình thức này có thể không chính xác như khám chữa bệnh trực tiếp.
 • Telemedicine is conducted via online video connection, the doctor can see my images on the screen and hear my voice but cannot examine me directly. I understand this form of medical examination may not be as accurate as direct medical examination.

 • Các thông tin về triệu chứng, lịch sử bệnh và các thông tin khác liên quan là do tôi cung cấp nên phòng khám sẽ không chịu trách nhiệm khi đưa ra lời khuyên, khuyến cáo và/hoặc quyết định dựa vào thông tin không đầy đủ hoặc không chính xác do tôi cung cấp.
 • The information about symptoms, medical history and other related information is provided by me. Therefore, the clinic will not be responsible for making advice, recommendations and/or decisions based on incomplete or incorrect information provided by me.

 • Bác sĩ sẽ chẩn đoán và xem xét tình trạng của tôi có phù hợp để thực hiện tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa hay không và có thể đề nghị khám bệnh trực tiếp.
 • The doctor will diagnose and consider whether my condition is suitable to conduct telemedicine or not and may recommend in person medical examination.

 • Phòng khám sẽ thực hiện các quy trình hợp lý để duy trì tính bảo mật của thông tin thu được trong quá trình khám chữa bệnh.
 • The clinic will implement reasonable procedures to maintain the confidentiality of information obtained during telemedicine process.

 • Phòng khám có thể ghi lại, lưu và bảo quản toàn bộ nội dung tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa, email, các kết quả xét nghiệm, các tài liệu của tôi/người phụ thuộc của tôi nhằm mục đích nghiên cứu và lưu trữ bệnh án.
 • The clinic can record, archive and preserve all contents of telemedicine process, emails, medical results from lab, documents of me/my dependents for the purpose of researching and saving medical records.

 • Khám chữa bệnh trực tuyến là nền tảng kết nối giữa các phòng khám với bệnh nhân, giúp bệnh nhân tiếp cận dễ dàng hơn trong việc khám chữa bệnh. Mọi vấn đề liên quan đến việc khám chữa bệnh, đơn thuốc, cũng như các vấn đề của thuốc được cung cấp từ các nhà thuốc, Docosan sẽ không chịu trách nhiệm.
 • Telemedicine is a platform connecting clinics to patient, helping patients to access more easily in medical examination and treatment. Docosan will not be responsible for all problems related to medical examination and treatment, prescriptions, as well as other medicine problems supplied from pharmacies.

Tôi đồng ý thực hiện nghĩa vụ thanh toán của mình trước khi được tư vấn khám bệnh, chữa bệnh từ xa.

I agree to fulfill my payment obligation before telemedicine process.

Tôi hiểu rằng bất kỳ tranh chấp nào đối với sự đồng ý của tôi về Dịch Vụ Y Tế Từ Xa được cung cấp cho tôi/người phụ thuộc của tôi sẽ được điều chỉnh bởi, và được diễn giải theo, pháp luật Việt Nam.

I understand that any dispute arising from my consent to telemedicine provided to me/my dependents will be governed by, and construed in accordance with Vietnam legislation.

Tôi đồng ý rằng bất kỳ và toàn bộ các tranh chấp, tranh cãi hoặc xung đột phát sinh từ hoặc liên quan đến Xác nhận này sẽ được giải quyết một cách thiện chí nhất có thể bởi Các Bên. Nếu các Tranh chấp đó không được giải quyết một cách thiện chí trong vòng 30 (ba mươi) ngày dương lịch kể từ ngày phát sinh tranh chấp, Các Bên đồng ý rằng các tranh chấp đó cuối cùng sẽ được giải quyết thông qua trọng tài. Mọi Tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến chấp thuận này sẽ được giải quyết bằng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài của Trung tâm này. Địa điểm tiến hành tố tụng Trọng Tài tại Thành phố Hồ Chí Minh.

I agree that any and all disputes, controversies or conflicts arising from or in relation to this Consent Form, shall, as far as possible, be settled amicably by the Parties. If such disputes may not be settled amicably within 30 (thirty) calendar days, the Parties agree that such disputes shall be finally settled through arbitration. Any Dispute arising out of or in relation with this Consent form shall be resolved by arbitration at the Vietnam International Arbitration Centre (VIAC) in accordance with its Rules of Arbitration. The place of arbitration shall take place in Ho Chi Minh City